Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, opgericht in 1845, is een openbare instelling van sociale zekerheid met een gespecialiseerd en internationaal actieterrein. 

Voor de zeelieden en shoregangers die onder het Belgische stelsel van de zeevarenden vallen, staat zij in voor  de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en bouwt ze een beperkte sociale dienst uit. De HVKZ verzamelt de loon- en arbeidstijdgegevens en zorgt voor de toekenning en uitbetaling van de vergoedingen voor oorlogsvaart.

Voor de reders is zij het aanspreekpunt voor de inning van de sociale bijdragen en de regelgeving daarover. 

Sinds 1 juli 2009 is de Pool der Zeelieden geïntegreerd in de HVKZ.  Dit betekent dat de HVKZ ook bevoegd is voor het toekennen van wachtgeld in geval van werkloosheid en voor het opmaken van de Poollijst.  Op deze lijst worden de zeevarenden en de shoregangers opgenomen die wensen dienst te nemen als zeevarende of shoreganger onder het Belgische stelsel. 

De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden is een centrale instelling waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt. Ze wordt paritair beheerd door afgevaardigden van de reders en van de vakbonden van de zeevarenden en staat onder voogdij van de Minister van Sociale Zaken.

Contact